Escucho el silencio del tiempo que pasa _ escuto agora o silêncio, me quedo con él y en él, entro en las letras y en los números _ atravesso letras e números, embalo e calo _ las callo y los cuento, busco el prodígio de la relación constante _ afloro o prodígio da relação constante, a assombrosa claridade do silêncio, o encontro transparente da verdade _ el asombro cintilante de la vida ____ SOY pi & phi _

30/1/09

MAR-OO-R-OO.Te marooroo bon te moa ni b'ai ni maiuia kaaini Kiribati. Ngkana ti nooria ao a boni m'aiti taeka ake a konaa ni kab'arab'araa kaanga aron te taetae b'a e kangaa. Ngkana ti taraiia aomata n te m'aneaba ao ti konaa n ataia b'a naake a rangi n atatai n aron te taetae ao naake a atongaki b'a taan rabakau n otooto a konaa n anganaki aia tabo ae kaanga a na rine riki iai ibuakoia aomata.

Taiaoka Nao, antai aram?

Arau Phi, ao ngkoe antai aram?

Arau Pi.

Taiaoka Phi, teraa nanon te taeka ae 'marooroo'?

Ver tus ojos con los míos.
.
DMCA.com